Copy of Hvid MeRoYoGa.png
  • Twitter
  • Instagram

Handelsbetingelser / Terms and conditions

DANSK

Fortrolighed
Min tilgang til undervisningen er baseret på gensidig tillid imellem elev og underviser. Alt hvad du oplyser i forbindelse med dit forløb, er fortroligt.

Aflysning og refusion
Aflysning af privat undervisning/behandling, grundet sygdom eller anden årsag skal ske senest dagen før (24 timer). Aflyser du senere end 24 timer før, er der ingen refusion for den aftale time. Hvis jeg bliver nødt til at aflyse en aftalt time, overføres betaling til næste lektion og der aftales en erstatningstime.
Der er ingen refusion, hvis du ikke kan deltage på booket holdtræning.

Klippekort
Et klippekort er personligt og kan ikke overdrages til andre og refunderes ikke. Klippekort aktiveres fra købsdato'en og skal bruges indenfor henholdsvis 3 måneder (5 klip) og 6 måneder (10 klip).

Ansvarsfraskrivelse
Der er mange fordele ved Yoga, men kun du kender din egen krop og dine begrænsninger. Træning og behandling foregår på eget ansvar, du har ansvaret for din egen krop. Følg anvisningerne og pas på dig selv. MeRoYoga og Mette Storm Rosenqvist kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af udøvelse af yoga eller andre behandlinger. Som med enhver anden form for fysisk træning, bedes du kontakte egen læge med spørgsmål eller bekymringer, eller få anden kvalificeret rådgivning, hvis du er itvivl om hvorvidt denne træning er rigtig for dig. MeRoYoga’s undervisning og vejledning, som inkluderer alle videoer, online materiale, fysiske klasser, programmer, markedsføringsmateriale og alt ledsagende materiale er ikke ansvarlige for skader, ulykker eller helbredsskader, der måtte forekomme ved at udføre øvelser, træning og teknikker, der er foreslået. MeRoYoga er ikke autoriseret til at diagnosticere, undersøge eller behandle medicinske tilstande af nogen art eller til at afgøre effekten af en bestemt øvelse i forhold til en given medicinsk tilstand.

Ved køb af ydelser hos MeRoYoga accepterer du ovenstående retningslinjer og betingelser.

 


ENGLISH

Confidentiality
My approach to teaching is based on mutual trust between student and teacher. Everything you provide in connection with your course is confidential.

Cancellation and refund
Cancellation of private tuition / treatment, due to illness or other reason must be done no later than the day before (24 hours). If you cancel later than 24 hours before, there is no refund for that appointment hour. If I have to cancel an agreed hour, payment is transferred to the next lesson and a replacement hour is agreed.
There is no refund if you cannot attend booked group classes.

Trainingpass
A training pass is personal and non-transferable and non-refundable. Passes will be activated from the date of purchase and must be used within 3 months (5 pass) and 6 months (10 pass).

Disclaimer
There are many benefits to Yoga, but only you know your own body and your limitations. Training and treatment takes place at your own risk, you are responsible for your own body. Follow the instructions and take care of yourself. MeRoYoga and Mette Storm Rosenqvist can in no way be held responsible - directly or indirectly - for any injuries or inconveniences that may be the consequence of practicing yoga or other treatments. As with any other form of physical exercise, please consult your physician with questions or concerns, or get other qualified advice if you are in doubt as to whether these exercises is right for you. MeRoYoga's teaching and guidance, which includes all videos, online material, physical classes, programs, marketing materials and all accompanying material, is not responsible for any injuries, accidents or health damage that may occur from performing exercises, training and techniques suggested. MeRoYoga is not authorized to diagnose, examine or treat medical conditions of any kind or to determine the effect of a particular exercise in relation to a given medical condition.

By purchasing services from MeRoYoga, you accept the above guidelines and conditions.